2013թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2013թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 7)

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6)

Միջանկյալ համախմբված հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

Համախմբված հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

 

 

2013թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ (ձև 7)
բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6)
սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)
ծանոթագրություններ


 

 

2013թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ (ձև 7)
բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6)
սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)
ծանոթագրություններ


 

 

2013թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ (ձև 7)
բանկի դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Ձև 9)
հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6)
սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (Ձև 8)
ծանոթագրություններ