2014թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

2014թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 7)

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6)

Միջանկյալ համախմբված հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

Համախմբված հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 

2014թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

 Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 7)

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6)

Միջանկյալ համախմբված հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

Համախմբված հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 

2014թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

 Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 7)

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6)

Միջանկյալ համախմբված հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

Համախմբված հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 

 2014թ. չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ համախմբված հաշվետվություններ

 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 7)

Համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6)

Միջանկյալ համախմբված հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված միջանկյալ հաշվետվություն (ձև թիվ 9)

Համախմբված հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ