Կարգավորում

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները կարգավորող հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը

Օրենքներ

 • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 30.06.96թ., ՀՕ-68-Ն)
 • «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն)
 • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 20.10.2007թ., ՀՕ-195-Ն)
 • «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.12.1996թ., ՀՕ-100)
 • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-142-Ն)
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-150Ն)
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 26.05.2008թ., ՀՕ-80-Ն)
 • «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք» (ընդունված 05.05.1998թ., ՀՕ-239-Ն)
 • «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.11.2003թ., ՀՕ-15-Ն)
 • «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-124-Ն)
 • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ. ՀՕ-122-Ն)
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն)
 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 • «Բանկերի և բանկային գորունեության մասին» ՀՀ օրենքը
 • Ֆինանսական համակարգի արբիտրաժի կանոնակարգ:

 

Նորմատիվ իրավական այլ ակտեր

 • «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 (ԿԲ խորհրդի 16.12.2008 թ. թիվ 363-Ն որոշում)
 • «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8/02 (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009 թ. թիվ 165-Ն որոշում)
 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները», կանոնակարգ 9 (ԿԲ խորհրդի 04.05.2005 թ. թիվ 199-Ն որոշումը, որը ներառում է 24.07.2009թ. կատարված փոփոխությունները)
 • «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03
 • «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05

 

Բանկի ներքին իրավական ակտեր

 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

USA patriot act

 

                      FATCA W-8BEN-E               

 

The Wolfsberg Group ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գծով հարցաթերթիկ