Express Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկային գծերը տրամադրվում են.

 Գյուղատնտեսության ոլորտում ինչպես երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու նպատակով (այգիների հիմնում, ջերմատների և անասնագոմերի կառուցում, հողատարածքների ձեռքբերում, գյուղտեխնիկայի գնում և այլն), այնպես էլ կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների  վերանորոգումը  և այլն:

Express Գյուղատնտեսական վարկային գծերը  տրամադրվում են միայն Բանկի այն հաճախորդներին, ովքեր նվազագույնը 3 անգամ Բանկից ստացել են գյուղատնտեսական վարկ, Բանկում ունեն նվազագույնը 5 տարվա դրական վարկային պատմություն:

  

Բանկն առաջարկում է հատուկ գյուղատնտեսության համար նախատեսված վարկային գծեր, որոնց հիմնական առավելություններն են.

 

Գործում է վարկի ապահովման ճկուն համակարգ` վարկը կարող է տրամադրվել առանց երաշխավորության կամ 1 անձի երաշխավորությամբ

 Բանկն առաջարկում է վարկի ու տոկոսագումարների մարման ճկուն համակարգ (եռամսյակային, կիսամյակային, սկզբնական շրջանում միայն տոկոսագումարներ և այլն), որը կազմվում է հաշվի առնելով հաճախորդի տնտեսության առանձնահատկությունները և սեզոնայնությունը :

  

 Express գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման պայմաններն են.

 •          Արժույթը - ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար:
 •          Գյուղատնտեսական վարկային գծերի տրամադրման ժամկետները սահմանված են մինչև 3 տարի:
 •          Տրամադրվում են առավելագույնը 2.500.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլար:
 •          Տոկոսադրույքը կազմում է տարեկան 14-24% ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:
 •          Վարկային գծի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ:
 •          Վարկային գծի տոկոսադրույքները սահմանվում են` կախված հաճախորդի վարկային պատմությունից:
 •          Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 •          Վարկային գծի մարումների հաճախականությունը սահմանված է 6 ամիսը մեկ, կարող է սահմանվել այլ գրաֆիկ` կախված եկամուտների սեզոնայնությունից:
 •          Վարկային գծի ապահովման միջոց Է հանդիսանում  նվազագույնը 3 անձանց երաշխավորությունները:
 •          Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
 •          Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունների մարումը կարող է իրականցվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
 •          Վարկային գծի տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի վարկունակության գնահատումը:
 •          Միջնորդավճարների և այլ հնարավոր լրացուցիչ վճարումների չափի մասին կարող եք ծանոթանալ:

 

 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 Ֆիզիկական անձանց համար.

 •         Անձնագիր
 •         Նույնականացման քարտ

 

Իրավաբանական անձանց համար.

 •        Տնօրենի անձնագրի պատճեն
 •        Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական
 •        Կանոնադրություն
 •        ՀՎՀՀ (հարկային կոդը)
 •        Լիցենզիա (լիցենզավորված գործունեության համար), արտոնագիր (արտոնագրված գործունեության համար)
 •        Իրավասու մարմնի (ընդհանուր ժողովի) որոշումը վարկ վերցնելու վերաբերյալ
 •        Ֆինանսական հաշվետվություններ
 •        Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանք պարտավորությունների մասին
 •        Վճարվող հարկատեսակների վերաբերյալ եռամսյակային ամփոփ հաշվարկներ
 •        Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից հիմնադիրների վերաբերյալ (տեղեկանք դեպոզիտարիայից կամ քաղվածք ռեեստրից)
 •        Վարկի ապահովման միջոցների (գրավի) սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
 •        Երաշխավորության առկայության դեպքում երաշխավորողի անձի անձնագրի պատճենը
 •        Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր:

 

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

 •     Այցելել Բանկ և հանդիպել վարկային մասնագետներին
 •     Լրացնել վարկի դիմումը և ապահովել պահանջվող փաստաթղթերը
 • Վարկային մասնագետներին ծանոթացնել Ձեր գործունեությանը

 

 

Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր:

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ: