Կուտակվող ժամկետային ավանդ

Ավանդի պայմաններն են`

 

 • Այս ավանդային հաշիվը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի համար,
 • Արժույթը` ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ, շվեյցարական ֆրանկ, ՌԴ ռուբլի,
 • Ավանդի նվազագույն գումարը ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 եվրո, 5,000 ՌԴ ռուբլի, իրավաբանական անձանց համար` 100,000 ՀՀ դրամ, 300 ԱՄՆ դոլար, 300 եվրո, 10,000 ՌԴ ռուբլի:
 • Ավանդի գործողության ժամկետը` 6-24 ամիս,
 • Տարեկան պարզ տոկոսադրույքը` ՀՀ դրամով` 9.5%, ԱՄՆ դոլարով` 4.0%, եվրոյով` 2.5% և ՌԴ ռուբլով` 3.5%,
 • Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը*` ՀՀ դրամով` 10.24%, ԱՄՆ դոլարով` 4.19%, եվրոյով` 2.62%, ՌԴ ռուբլով` 3.61%,
 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ ավանդի գումարը կարող է ավելացվել ավանդատուի կողմից,
 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր լրացած ամսվա համար ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարը մուտքագրվում է ավանդային հաշվին, ընդ որում` առաջին վեց ամիսների տոկոսագումարը մուտքագրվում է վեցերորդ ամսվա վերջին,
 • Նշված վեց ամիսների ընթացքում հաշվարկվում և վեցերորդ ամսվա վերջում ավանդատուին միանվագ վճարվում է բոնուս` 0.14 տոկոսի չափով (տարեկան)` հաշվարկված համապատասխանաբար այդ ամիսներին ավանդային հաշվին առկա գումարների օրական մնացորդների նկատմամբ:
 • Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք ձեռք բերել (բացառությամբ ՌԴ ռուբլով ավանդների) VISA Classic/MasterCard Standard վճարային քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը մեծ է 60,000 ՀՀ դրամից և հավասար է կամ չի գերազանցում 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը), կամ VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը),
 • Ձեռք բերված ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վճարային քարտին Ձեր ցանկությամբ կարող է կցվել վարկային գիծ՝ տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 80%-ի չափով, որը Դուք կարող եք օգտագործել ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում,
 • VISA Classic/MasterCard Standard և VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտերին կցված վարկային գիծն օգտագործելու և մինչև հաջորդ ամսվա համապատասխանաբար 7-րդ և 14-րդ օրը մարելու դեպքում դրա դիմաց տոկոսադրույք չի հաշվարկվում:
 • Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ավանդային հաշվին մուտքագրել գումարներ, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների ընթացքում:

*1,000 դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը:

Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ`
Եթե Դուք ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ 2 տարի ժամկետով ներդնեք Կուտակվող ժամկետային ավանդ 100,000 ՀՀ դրամի չափով և յուրաքանչուր ամիս կատարեք ավելացումներ 25,000 ՀՀ դրամի չափով, ավանդի գործողության ժամկետի ավարտին Դուք կտնօրինեք 745,435 ՀՀ դրամ:

 

Ավանդի գումարը(ՀՀ դրամ)Ամենամսյա մուծումների չափը* (ՀՀ դրամ)Գումարը, որը Դուք կունենաք
6 ամիս անց 12 ամիս անց 24 ամիս անց
60,000 10,000 113,627 180,100 321,781
100,000 25,000 231,917 395,824 745,190
250,000 50,000 515,985 846,076 1,549,651

* Բերված օրինակում ամենամսյա մուծումները կատարվում են 2-րդ ամսից սկսած:

ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`
Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով, և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 2 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 2 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 4 միլիոն ՀՀ դրամ 2 միլիոն ՀՀ դրամ 4 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը) 2 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` երկու միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

 

 • Հաշվի սպասարկումն (անկախ հաշիվների քանակից և գործարքների իրականացումից) անվճար է:
 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ընթացիկ հաշվի պահպանման սակագները սահմանվում են «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից իրականացվող գործառնությունների սակագներին համապատասխան:
 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ընթացիկ հաշվի փակման դեպքում հետագայում ավանդ ներդնելու նպատակով դրա վերաբացումն անվճար է:
 • Ավանդային հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանց դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:
 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ:
 • Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսագումարները հավելագրում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 • Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած տվյալ օրվա միջին փոխարժեքով:
 • Հաճախորդի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանար հաճախորդը, եթե իր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդներ ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել Բանկի www.acba.am ինտերնետային կայքում:
 • Բանկն իրավունք ունի փոփոխելու ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
 • Դրամային ավանդը պայմանագրային ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում 1 (իրավաբանական անձանց դեպքում` 3) բանկային օրվա ընթացքում ավանդատուին կվճարվի ավանդի գումարը և մինչև ավանդի դադարեցման օրվան նախորդող օրերի համար չվճարված տոկոսագումարները` տարեկան 1% չափով:
 • Արտարժութային ավանդը պայմանագրային ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում 1 (իրավաբանական անձանց դեպքում` 3) բանկային օրվա ընթացքում ավանդատուին կվճարվի ավանդի գումարը և մինչև ավանդի դադարեցման օրվան նախորդող օրերի համար չվճարված տոկոսագումարները` տարեկան 0.1% չափով:
 • Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարացվել նույն տևողությամբ և տվյալ տարում գործող տոկոսադրույքով` առանց Բանկ այցելելու:
 • Եթե կնքվել է առանց երկարաձգման հնարավորության պայմանագիր, դրա ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, գումարը փոխանցվում է ավանդատուի ընթացիկ հաշվին ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
 • Տվյալ ավանդային հաշվի համար Բանկի կողմից նախատեսված կամ սահմանված չեն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը նվազեցնող սակագներ կամ այլ պայմաններ:
 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ստացված տոկոսագումարները համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության ենթակա են հարկման 10%-ի չափով:
 • Հաճախորդին հաշվի քաղվածքի (այս թվում` կրկնօրինակի) տրամադրում - անվճար
 • Փաստաթղթերի կրկնօրինակը տրամադրվում է`
  • մինչև 3 ամիս վաղեմության դեպքում` 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • 3 -12 ամիս վաղեմության դեպքում` 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • 1- 3 տարի վաղեմության դեպքում` 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • 3 տարուց ավել վաղեմության դեպքում` 10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը):
 • Տեղեկանքները տրամադրվում են`
  • աուդիտորական հարցման պատասխան` 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • այլ տեղեկանքներ` 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը):
 • Բանկ ներդրված ավանդի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բանկային գաղտնիք է, և ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ երաշխավորում է դրա գաղտնիությունը:
 • Ավանդային պայմանագրից ծագած տարաձայնությունները և վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների արդյունքում համաձայնության չգալու պարագայում ծագած տարաձայնություններն ու վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

www.abcfinance.am