Գյուղատնտեսական վարկային գծեր

Գյուղատնտեսական վարկային գծերը տրամադրվում են.

Գյուղատնտեսության ոլորտում կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների  վերանորոգումը  և այլն:

 

 Առավելությունները.

Գործում է գրավի ընտրության ճկուն համակարգ` առանց գրավի կամ մեկից երեք անձանց երաշխավորությամբ:

Բանկն առաջարկում է վարկային գծի և տոկոսագումարների մարման ճկուն համակարգ` տոկոսագումարներները մարվում են տարին մեկ անգամ, իսկ վարկային գծի գումարի մարումը կատարվում է վարկային գծի ժամկետի վերջում:

  

 Գյուղատնտեսական վարկային գծերի տրամադրման պայմաններն են.

        

 • Արժույթը - ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար:
 • Գյուղատնտեսական վարկային գծերի տրամադրման ժամկետները սահմանված են 2 տարի:
 • Վարկային գծի սահմանաչափերն են` մինչև 400.000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 1.000 ԱՄՆ դոլար:
 • Գյուղատնտեսական վարկային գծերի տոկոսդրույքը կազմում է տարեկան ՀՀ դրամով՝ 24% և ԱՄՆ դոլարով՝ 18-20%:
 • Վարկային գծի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկային գծի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկային գիծը տրամադրվում է առանց գրավի կամ մեկից երեք անձանց երաշխավորությամբ:
 • Վարկային գծի տոկոսագումարներները մարվում են տարին մեկ անգամ, իսկ վարկային գծի գումարի մարումը կատարվում է վարկային գծի ժամկետի վերջում:

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար մարումը կարող է իրականցվել վարկառուի կամ երաշխավորողի գույքի հաշվին:

 

  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 Ֆիզիկական անձանց համար.

 •       Անձնագիր
 •      Նույնականացման քարտ

 Իրավաբանական անձանց համար.

 •       Տնօրենի անձնագրի պատճեն
 •      Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական
 •       Կանոնադրություն
 •       ՀՎՀՀ (հարկային կոդը)
 •       Լիցենզիա (լիցենզավորված գործունեության համար), արտոնագիր (արտոնագրված գործունեության համար)
 •       Իրավասու մարմնի (ընդհանուր ժողովի) որոշումը վարկ վերցնելու վերաբերյալ
 •       Ֆինանսական հաշվետվություններ
 •       Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանք պարտավորությունների մասին
 •       Վճարվող հարկատեսակների վերաբերյալ եռամսյակային ամփոփ հաշվարկներ
 •       Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից հիմնադիրների վերաբերյալ (տեղեկանք դեպոզիտարիայից կամ քաղվածք ռեեստրից)
 •       Վարկի ապահովման միջոցների (գրավի) սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
 •       Երաշխավորության առկայության դեպքում երաշխավորողի անձի անձնագրի պատճենը
 •       Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր:

 

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

 •      Այցելել Բանկ և հանդիպել վարկային մասնագետներին
 •      Լրացնել վարկի դիմումը և ապահովել պահանջվող փաստաթղթերը
 •      Վարկային մասնագետներին ծանոթացնել Ձեր գործունեությանը

 

Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր:

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ: