Ջեռուցման վարկեր

ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՆ առաջարկում է նոր վարկատեսակ. Ջեռուցման վարկեր:
Լավագույն հնարավորություն ջեռուցել Ձեր բնակարանը

Վարկի տրամադրման պայմաններն են.

 

 • Ջեռուցման վարկերը տրամադրվում են փաստաթղթավորված կամ վերլուծությամբ հիմնավորված կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց:
 • Արժույթը - ՀՀ դրամ:
 • Վարկի նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ:
 • Վարկի առավելագույն գումարը Ֆիզիկական անձանց համար կազմում է 1,500,000 ՀՀ դրամ:
 • Վարկի տևողությունը 3-36 ամիս է:
 • Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 16-24%:
 • Ապահովվածությունը` 1-3 անձանց երաշխավորությամբ:
 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի գումարը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով:
 • Կանխավճարի նվազագույն մեծություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի մարման հաճախականությունը սահմանվում է ամսական կտրվածքով:
 • Վարկի մարումը կատարվում է ամսական հավասարաչափ մասերով:
 • Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի վարկունակության գնահատումը:
 • Վարկի տրամադրման որոշումը կայացվում և տեղեկացվում է հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց 1-2 բանկային օրվա ընթացքում: Որոշումը կայացվում է հաճախորդի վարկունակության գնահատման միջոցով: Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում այն ձևակերպվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկը ձևակերպվում է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ մասնաճյուղերում:
 • Միջնորդավճարների և այլ հնարավոր լրացուցիչ վճարումների չափի մասին կարող եք ծանոթանալ:

  

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

 • Դիմողի անձնագիրը (պատճենը)
 • Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշվի աշխատավարձի (եկամտի) մեծությունը հարկերը վճարելուց հետո (մաքուր աշխատավարձ**), ելքի համար, տրման ամիս, ամսաթիվ
 • Երաշխավորների անձնագրերի պատճեները (որոնցից մեկը կարող է հանդիսանալ տան անդամ)
 • Հաշիվ-ապրանքագիր
 • Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել այլ փաստաթղթեր:

 ** Տեղեկանքը պետք է պարունակի աշխատանքի վայրի հասցեն, հեռախոսահամարներ, տեղեկանքը տվող կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը, հնարավորության դեպքում ՀՎՀՀ-ն:

 

Վարկի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումար  250.000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տոկոսադրույք 24 %
 • Վարկի ժամկետը 24 ամիս
 • Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 13.233 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 29.51%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է.

 

 • Այցելել ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ մասնաճյուղերից որևիցե մեկը` անձը հաստատող փաստաթղթով,
 • Լրացնել վարկի դիմումը և ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ:

 

Հաշվեք Ձեր բնակարանը ջեռուցելու համար ամսական վճարվելիքգումարի չափը:  

 

Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր:

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

 
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ: